February 8, 2023

โรคขาอยู่ไม่สุข กลุ่มอาการที่ทำให้เสียบุคลิกภาพ

โรคขาอยู่ไม่สุข หรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Restless Legs Syndrome (RLS) กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุขที่ผู้ป่วยจะรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างไต่ขา